અમદાવાદ જિલ્લામાં "મહિલા શક્તિ કેન્દ્ર" માં કરાર આધારિત "મહિલા કલ્યાણ અધિકારી " તથા "જિલ્લા કો. ઓર્ડીનેટર " ની ભરતી બાબત

CareerCounselling, EthosIndia, Ahmedabad, EthosHR, Recruitment, CareerGuide, India

Ethos India,  CareerCounselling, EthosIndia, Ahmedabad, EthosHR, Recruitment, CareerGuide, India

અમદાવાદ જિલ્લામાં "મહિલા શક્તિ કેન્દ્ર" માં કરાર આધારિત "મહિલા કલ્યાણ અધિકારી " તથા "જિલ્લા કો. ઓર્ડીનેટર " ની ભરતી બાબત

#CareerCounselling #EthosIndia #Ahmedabad #EthosHR #Recruitment #CareerGuide #India

અમદાવાદ જિલ્લામાં "મહિલા શક્તિ કેન્દ્ર" માં કરાર આધારિત "મહિલા કલ્યાણ અધિકારી " તથા "જિલ્લા કો. ઓર્ડીનેટર " ની ભરતી બાબત #CareerCounselling #EthosIndia #Ahmedabad #EthosHR #Recruitment #CareerGuide #India

Let's Connect

sm2p0